Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Contac Us

ISSUE 13: IGCSE Download

2012-09-13 16:35:29

altสวัสดีครับ Newsletter ฉบับเดือนพฤศิจากายน มากับ MathInter Dr. Pok สาขาใหม่ ชัน้ 3 จามจุรีสแควร์ ตรงข้าม Loft รวมถึงกับการแสดงความยินดีกับน้องๆ หลายคนที่ทราบผลสอบ SAT ที่ผ่านมาในต้นเดือนตุลาคม ซึ่งมีน้องที่เรียนกับ Dr. Pok ทำคะแนนได้สูงถึง 750 คะแนน และอีกหลายคนที่ได้คะแนนมากกว่า 700 คะแนน Dr. Pok ก็ขอยกน้องๆ เหล่านี้มาเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT หรือ CU-AAT โดย Dr. Pok มีความเชื่อว่าน้องๆ ก็มีโอกาสได้คะแนนสูงเหมือนกับเพื่อนๆ หรือไม่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนเต็ม 800 คะแนนอย่างแน่นอน ด้วยหลักการเพียงง่ายๆ คือเรียนโดยอาศัยความเข้าใจ ใม่ใช่จากการท่องหรือจดจำสูตร ซึ่งเวลาสองเดือนก่อนที่จะมีการสอบ CU-AAT ถ้าน้องๆ หันมาเรียนกันอย่างถูกต้อง ความฝันของน้องๆ ก็จะเป็นจริงได้โดยง่าย

 

ตารางสอบ CU-AAT ใหม่

เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ศุนย์ทดสอบวิชาการจุฬาฯ ประกาศเลื่อนการจัดสอบ CU-TEP และ CU-AAT ในรอบเดือนตุลาคมและ พฤศจิกายน

alt
หากน้องคนไหนไม่สามารถมาสอบได้ในวันที่กำหนดนี้สามารถดาวโหลดใบคำร้อง เพื่อขอเข้าสอบในวันที่ 29 ม.ค. หรือขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/pdf/Application_formThai.pdf ส่วนการสอบอื่นเช่น CU-TAD หรือ CU-ATS รวมถึง CU-TEP และ CU-AAT ที่เดิมต้องมีการจัดสอบในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคม ก็จะถูกยกยอดไปในเดือนมกราคมเช่นกันตามตารางในหน้าถัดไป โดยน้องๆ ต้องสมัครภายในวันที่ 1 – 13 ธ.ค. 54

alt
ถ้าดูโดยภาพรวมแล้ว น้องๆ คนไหนที่สมัครสอบ CU-AAT, CUTEP, CU-ATS และ CU-TAD ทุกรอบ น้องก็จะต้องสอบกันทุกเสาร์-อาทิตย์ ในเดือนมกราคม 55 ดังนัน้ เพื่อความพร้อมในการสอบที่จะต้องเกิดขึน้ อย่างมากมายในเดือนมกราคม น้องๆ ควรใช้เวลาที่เหลืออีกสองเดือนในการเตรียมตัวสอบให้มาก แต่อย่างไรก็ต้องคอยเฝ้ าระวังกับปัญหานำ้ ท่วมที่เกิดขึน้ ด้วย ใช้เวลาที่ว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพราะเราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่านำ้ ท่วมจะส่งผลอะไรกับน้องๆ บ้าง

 

IGCSE

ปัจจุบัน Math Inter Dr. Pok ได้เปิดติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์สำหรับน้อง ม. ต้น และ ม.ปลาย เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โดยหลักสูตรดังกล่าวจะแตกต่างจาก คอร์สติวเข้ม CU-AAT และ SAT ตรงที่จะเน้นพื้นฐานการคิดและการสร้างระบบความเข้าใจ ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ต่อได้ในระดับสูง ซึ่งเหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการเพิ่มเกรดในชัน้ เรียน การเตรียมสอบ IGCSE และ การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป นอกจากนียั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการสอบอื่นๆ อาทิ SAT I/II GED และ CU-AAT ดังนัน้ เพื่อให้น้องๆ เข้าใจถึงตัวหลักสูตรมากขึน้ ในฉบับนี้น้องๆ จะได้พบกับแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบของ IGCSE และ น้องๆ จะได้พบกับคอร์สนีไ้ ด้ที่ Math Inter Dr. Pok ใน วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. นี้ IGCSE เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาที่สูงตลอดจนการปฏิบัติและการฝึกฝนด้านการเรียนและการสอน หลักสูตรนีป้ ระกอบด้วยการสอบที่หลากหลาย โดยในส่วนของวิชาเลขน้องๆ ยังมีมีตัวเลือกระหว่าง Core และ Extended เพื่อให้สามารถเลือกระดับหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยการสอบระดับ Core เป็นระดับความสามารถส่วนใหญ่ของนักเรียนซึ่งเนือ้ หาจะเป็นอย่างกว้างๆ ในแต่ละวิชาและเกรดที่นักเรียนจะได้รับคือ C, D, E, F, และ G ส่วนการสอบระดับ Extended เป็นการรวบรวมเอาหลักสูตรของ Core และเนือ้ หาอื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน ในที่นี้หมายถึงการเพิ่มเนือ้ หาพิเศษและเฉพาะเจาะจงลงไป และเกรดที่นักเรียนจะได้รับ คือ A, B, C, D, E, F, และ G

 

ตัวอย่างข้อสอบ Core Math

1 Three friends, Anthony, Betty and Cattie go shopping.

The money they each have is in the ratio

      Anthony: Betty: Cattie = 6: 8: 9.

Anthony has $24.
(a) (i) How many dollars do they have in total Answer (a)(i) $ .………...... [2]
   (ii) How many dollars does Betty have Answer (a)(ii) $.……………. [1]
(b) Cattie spends $25 on her iTunes gift card. How many dollars does she have left Answer (b) $ .………………. [2]

 

ซึ่งน้องๆ ที่เคยติวเข้ม CU-AAT หรือ SAT มาแล้ว อาจจะพอเห็นแนว คิด ว่าข้อสอบ IGCSE ไม่ได้แตกต่างกันเลยกับ CU-AAT หรือ SAT สิ่งที่แตกต่างก็ตรงที่การแสดงคำตอบ CU-AAT หรือ SAT ต้องการทราบว่าน้องๆ จะตอบเท่าไรน้องๆ จะได้คะแนน ก็ต่อเมื่อตอบถูก และถูกหักคะแนนเมื่อตอบผิดส่วนข้อสอบ IGCSE ได้คะแนนเมื่อตอบถูกและแสดงวิธีทำถูก ซึ่งข้อดีก็คือ ถ้าน้องๆ ทำผิดบ้าง หรือได้คำตอบผิดแต่แสดงวิธีทำถูกก็ยังมีคะแนนจากการที่น้องแสดงวิธีทำถูก คราวนีล้ องมาดูแนวของ Extended Math กันนะครับ

 

2. Betty goes to a shop to buy meat, vegetables and fruits.
(a) (i) The costs of the meat, vegetables and fruit are in the ratio meat : vegetables : fruit = 3 : 2 : 2. The cost of the vegetables and fruit is $4.80. Calculate the total cost of the meat, vegetables and fruit. Answer (a)(i) $ ....…………… [2]
   (ii) Betty pays with a $20 note. What percentage of the $20 has she spent Answer (a)(ii) ....…………% [2]
(b) The masses of the meat, vegetables and fruit are in the ratio meat : vegetables : fruit = 3: 8 : 1. The total mass is 9 pounds. Calculate the mass of the vegetables. Answer (b)....…….… pounds [2]
(c) Calculate the cost per pound of meat. Answer (c) $...……………….... [3]
(d) The cost of the fruit, $2.40, is an increase 25% on the cost the previous week. Calculate the cost of the fruit the previous week. Answer (d) $...……………….. [2]

 

Dr. Pok หวังว่าคอร์สสำหรับน้อง ม.ต้น และ น้อง ม.ปลาย ที่ต้องการให้น้องสร้างกระบวนความคิดนีจ้ ะช่วยให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนเลขในทุกระดับชั้น

 

เฉลย:

(1) (a)(i) $92; (a)(ii) $32; (b) $11
(2) (a)(i) $8.4; (a)(ii) 42%; (b) 6 pounds; (c) $1.6 per pound; (d) $1.92