Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Admission Admission

Thammasat University

ปฎิทินการสอบประจำปี

TU STAR

ครั่งที่ วันที่ลงทะเบียน วันที่สอบ
1

6 - 12 มิถุนายน 2559

3 กรกฎาคม 2559

มธ.ศูนย์รังสิต

2

11 - 17 กรกฎาคม 2559

7 สิงหาคม 2559

มธ.ศูนย์รังสิต

3

22 - 28 สิงหาคม 2559

18 กันยายน 2559

มธ.ศูนย์รังสิต และขอนแก่น

4

12 - 18 กันยายน 2559

9 ตุลาคม 2559

มธ.ศูนย์รังสิต และสุราษฎร์ธานี

5

24 - 30 ตุลาคม 2559

20 พฤศจิกายน 2559

มธ.ศุนย์รังสิต และเชียงใหม่

6

21 - 27 พฤศจิกายน 2559

18 ธันวาคม 2559

มธ.ศุนย์รังสิต

7

19 - 25 ธันวาคม 2559

15 มกราคม 2560

มธ.ศูนย์รังสิต

8

9 - 15 มกราคม 2560

5 กุมภาพันธ์ 2560

มธ.ศูนย์รังสิต

สรุปตารางคะแนน

Program Math Critical Reading Total CU-TEP TU-GET

IELTS/

TOEFL IBT

Remark
BBA

Old SAT 600+

or

New SAT 600+

Old SAT 350+

or

New SAT (RW) 350+

1000+ - 500 6.0+/61+

SAT

(1200+)

BE New SAT Math 650+ NEW SAT (RW) 530+ 1200+ - 550+ 6.5+/80+ -
BJM   New SAT (RW) 400+ - - 550+ 6.5+/79+ GPA. 3.00
BMIR -

Old SAT (WR) 50%+

or

New SAT (RW) 50%+

- 60+ 500+ 5.5+/60+

GPA. 2.80

TEP & TEPE

SAT II MATH 1/2

600+

GED MATH

650+

400+ - 60+ 450+ 5.0+/61+

SAT II

Physics or Chemistry 600+

GPA. 3.00

BAS -

Old SAT or

New SAT (RW) 350+

- - 550+ 6.5+/80+ GPA. 3.00
BEC -

NEW SAT 400+

- - - 6.5+/80+ GPA. 3.00
LAW Submit

New SAT (RW) 550+

1,200+

(2parts)

- 500+ 6.0+/61+ -
SIIT - - - - 500+ 5.5+/61+ Test Math & Physics

*SAT Score Required

GPA. 2.50 Writing

 

แนะนำการศึกษา

Table of content

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
หลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี

 

*สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร ยกเว้นผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี สามารถเลือกได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น*

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

 • คุณสมบัติทั่วไป

     1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

     2. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ

 

 • คุณสมบัติเฉพาะ

     1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 : วันเปิดภาคการศึกษา)

     2. คุณวุฒิการศึกษา สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา

 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

     1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สายวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ หรือ

     2. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ในโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา ?(สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

     3. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนจะต้องมีใบรับรองเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ

 

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ (โดยกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี)

 

 • คุณสมบัติด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยส่งผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ และต้องส่งหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณืและตรวจสุขภาพ

1. IELTS Academic ไม่น้อยกว่าระดับ 6.5 (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 หรือ

2. TOEFL score internet-based test total score ไม่น้อยกว่า 79 หรือ

3. TUGET score 550

*ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นำมาแสดง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์*

 

 • ผลความรู้มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สายวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ในโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ให้แสดงผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 - ผลการสอบ IGCSE/GCSE ที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology , Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่น ไม่ต่ำกว่า B หรือ

 - ผลการสอบ IB Standard Level มีวิชา Chemistry Biology และ Physics ใน group IV หรือ Mathematics ใน group V โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Chemistry ไม่ต่ำกว่า 6 หรือ

 - ผลการสอบ SAT II วิชา Chemistry , Biology และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Chemistry ไม่ต่ำกว่า 525

3. ผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปีที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ระดับคะแนนเต็ม4) โดยมีระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษามาไม่ต่ำกว่าระดับ C ในกรณีที่รายวิชาหนึ่งวิชาใดมีระดับคะแนนต่ำกว่าระดับ C ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 • คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) หรือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ให้เหมาะสม โดยยึดหลักสำคัญ 3 ข้อ คือ (1) ไม่ก่อให้เกิอันตรายต่อผู้ป่วย (2) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และ (3) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้

 • ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาขีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต โรคอารมณ์ผิดปกติ โรคประสาทรุนแรง โรคบุคลิกภาพผิดปกติ โดยเฉพาะAntisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาขีพเวชกรรม

3. เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาขีพเวชกรรม

4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาขีพเวชกรรม

5. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   - ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

   - ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้แก้ไขแล้ว

6. มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน

 

จำนวนที่รับ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 30 คน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี 18 คน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี 4 คน

Bachelor's degree in Business Administration (BBA)
Admission Qualifications

Applicants must have or expect to receive a M.6 certificate, a high school certificate, or an equivalent from an educational institution in Thailand or a foreign country. If you have or expect to receive a high school certificate or an equivalent from an institution in a foreign country, that institution must be accredited by the Ministry of Education of Thailand prior to student registration.

Admission Requirements

Applicants must have satisfactory test scores SAT and/or TU STAR and/or SMART-I AND English proficiency test scores TOEFL or IELTS or TU-GET AND Interview.

 

1) OLD SAT

Test Section Minimum Score Weight Assigned
Mathematics 600 points 45.00%
Critical Reading 350 points 22.50%
Writing 350 points 22.50%
Interview 5 points 10.00%

 

2) NEW SAT

Test Section Minimum Score Weight Assigned
Mathematics 600 points 45.00%
Evidence-Based Reading and Writing 350 points 45.00%
Interview 5 points 10.00%

SAT score report(s) must be sent directly to the BBA International Program from the College Board. The code for BBA International Program is 0288 (Thammasat University)

 

3) SMART-I

Test Section Minimum Score Weight Assigned
Reading Comprehension 30 points 5.00%
General Knowledge 30 points 5.00%
English 30 points 40.00%
Mathematics 30 points 40.00%
Interview 5 points 10.00%

 

4) TU-STAR

Test Section Minimum Score Weight Assigned
Critical Reading, Reading and Writing 30 points 5.00%
Modern World Literacy 30 points 5.00%
Communication in English 30 points 40.00%
Mathematics 1 and/or Mathematics 2 30 points 40.00%
Interview 5 points 10.00%

 

5) TOEFL or IELTS or TU-GET

Test Minimum Score
TOEFL Paper-based 500 points
TOEFL Computer-based 173 points
TOEFL Internet-based 61 points
IELTS 6.o points
TU-GET 500 points

 

Bachelor of Economics (BE)
Admission Qualifications
 • Applicants must have completed a secondary school (or equivalent) course from an accredited school.

 • Applicants who have not yet fulfilled all the requirements for a secondary school diploma are required to do so prior to entering the Program.

 • Applicants graduating from high school abroad must have their high school diploma accredited by the Ministry of Education

 • Applicants should be proficient in English and have strong foundation in mathematics. Beside they should be in good physical and mental health and have no record of serious misconduct.

Selection Criteria
Part  Score Minimum Score Weights Assigned
Mathematics New SAT Math 650 60%

English

One of the following English Proficiency Test Scores

New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 530 40%
TOEFL (iBT)  80  
IELTS 6.5  
TU-GET 550  
Total     100%

 

Twinning Engineering Programmes and Thammasat English Programme of Engineering (TEP/TEPE)
Application steps and application documents

(1) Application steps

 1. Apply online via http://admission.tep.engr.tu.ac.th/main/
 2. Complete the application form. Please ensure that all of the information is correct before "Submit" because after the submission. None of the documents or information can be withdrawn or corrected.
 3. Print the payment form and pay (800 Baht.-) for the application fee at KTB counter service.
 4. The application process will be completed after paying for the application fee and handing in all the application documents on time.
 5. If the applicant needs to change any information from the online process, he/she must at reapply and repay the application fee. The previous payment and form of that applicant will be cancelled automatically. However, the reapplication process must be done on time (for each application period). The Programmes will consider the latest submission that has paid the application fee.

(2) Application Documents

 • Two recent one-inch photograph
 • A photocopy of transcrip of academic record from high school attended / or a photocopy of certificate or diploma earned.
 • A photocopy of Citizen ID card (or passport for foreign nationals)
 • A photocopy of house registration (for Thai citizen)
 • A certificate of equivalence or its receipt issued by the Ministry of Education Thailand. (Required for applicants graduating from an international school.)
 • A photocopy of receipt for application fee
 • A photocopy of the score report of Standardized Test Scores (Required for applying by interview)
 • A photocopy of the score report of English Test Scores (Required for applying by interview)

Note: Photocopies must be signed and certified by the applicant.
The application documents need to be sent to :


TEP&TEPE Programmes,
P.O. Box 16, Thammasat University (Rangsit Campus) Office,
Pathumthani 12120

Application Requirements

The students can choose one of two options below:

1. Good academic records: please see the option I

 GPA results of the candidates must contain at least 5 semesters (from a school provides 2 semesters per year). OR

 GPA results of the candidates must contain at least 7 semesters (from a school providing 3 semesters per year).

Good academic records

The average GPA must be at least 3.00 (4.0 scale)

or 75 per cent.

GPA results of the candidates must contain at least 5 semesters (from a school that provides 2 semesters per year).
GPA results of the candidates must contain at least 7 semesters (from a school that provides 3 semesters per year).

 

English

(*must not be more than 2 years ago)

O-NET at least 45%
 IELTS* at least 5.0 overall with not less than 4.0 in any element
TOEFL* at least 61 on Internet-based test
CU-TEP

at least 60 equivalence TOEFL (Paper based) score

of at least 500)

TU-GET* at least 450
SAT (Critical Reading) at least 400
ACT at least 16

 

Note : 1. The GPA from student exchange programme can be used for the direct interview but it must contain equivalent courses from host school. Otherwise, it can be used for the writing examination (Option II).

      2. If candidates do not satisfy either of the above two conditions, they must take the written examination.

 

2.Standardised Test (Please see the option II)

 Applicants must complete the Standardised Test Score in 3 subjects; Mathematics, Sciences and English.

 Applicants can submit one of the following test scores. if the minimum score listed below is met.

Standardized Test / Subject

(i) Mathematics

PAT PAT 1 at least 35%
SAT II Math level 1 or 2 at least 600
IB Diploma at least 5
GCSE or IGCSE at least B
GCE 'A' Level or GCE 'AS' at least C
O level at least B
GED at least 650
ACT at least 19

 

(ii)

Sciences

PAT 2 at least 35%
at least 600

Physics

or

Chemistry

at least 5
at least B

Physics

or

Chemistry or Co-Science

at least C
at least B
at least 650  
at least 19  

 

(iii)

English

(must not be more than 2 years ago)

O-NET at least 45%
IELTS*

at least 5.0 overall with not less than 4.0 in

any element

TOEFL*

at least 61 on Internet-based test

CU-TEP

at least 60 equivalence TOEFL (Paper-based)

score of at least 500

TU-GET* at least 450
SAT (Critical Reading) at least 400
ACT (English & Reading) at least 16

 

Combined Bachelor and Master Of Political Science Program in Politics and International Relations (BMIR)
Application for Admission

Quantification

1. Admission qualifications listed in Item 7 of the Thammasat University's Bachelor Degree Regulations (1977)

  1.1 Applicants shall not be diagnosed with communicable infectious disease, socially disgusted diseases or disease which will impede the learning performence.

  1.2 Applicants shall not have convicted of any offence a crime or have not been charged with any offence.

  1.3 Applicants shall not have any student's status or currently be enrolled at any other higher education institution in Thailand.

  1.4 Applicants shall have one of the following qualifications:

     - Successfully completed secondary school or high vocational certificate or diploma or equivalent.

     - Successfully received Bachelor Degree from Thammasat University.

     - Successfully received Bachelor Degree or equivalent from other higher education institution endorsed by Thammasat University Council.

     - Applicants have been approved by Thammasat University Council.

2. Completion of four semesters of Mathayom 4-5 equivalent with minimum GPA 2.8 or

     - Applicants with GED diploma must obtain a minimum score of 2800 in total

     - Applications with GCE, GCSE and IGCSE must obtain at least grade C in five different subjects

     - Applicants with the International Baccalaureate (IB) results are required to have at least "4" in five different subjects

3. One of the following English proficiency test results:

     - TOEFL: a minimum score of 500 on pBT/60 on iBT/170 on cBT

     - IELTS: a minimum overall grade of 5.5

     - TU-GET: a minimum score of 500

     - SAT

       - OLD SAT: a minimum score of 50% on writing and critical reading

       - NEW SAT: a minimum score of 50% on Evidence-Based Reading and Writing

Bachelor of Arts Program in Journalism (Mass Media Studies) (BJM)
Entry Requirements
1. Completion of secondary school education or equivalent 
  - The attainment of an average score of at least 3.00 or equivalent in further Mathayom education, or equivalents e.g. GCE, GCSE, IGCSE, IB and GED.

 

The following conditions shall be applied:

   1) Applicants with GCE, GCSE or IGCSE results must have passed at least 5 different subjects with a minimum grade of C. **From 2017 onwards, applicants with GCE, GCSE or IGCSE results must have passed at least 5 different subjects with a minimum grade of C + applicants must also passed GCE 'AS' at least 3 different subjects with a minimum grade of C OR GCE 'A' level must have passed at least 3 different subjects with a minimum grade of C.

   2) Applicants with IB results must have passed at least 5 different subjects with a minimum grade of 4.

   3) Applicants with GED results results must passed 4 different subjects with a minimum score of 160. Applicants must also submit an official high school transcript of grad 10 and 11.

 

2. An English proficiency test score of one of the following type within 2 years up to the date of application:

 - New SAT (Evidence Based Reading and Writing) minimum 400    or

 - TOEFL (iBT) minimum 79    or

 - IELTS minimum 6.5    or

 - TU-GET minimum 550

 

** Proof os 2 years continuous experience/activities related to mass communication fields OR the applicant must receive the national or international awards which related to mass communication fields. 

British and American Studies (BAS)
Basic entry requirements for all applicants
 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษา หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา

 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) รวมกันอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในระดับ 0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

   1) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE "O" Level ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า B

     - GCE "AS" ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า B      หรือ

     - GCE "A" Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า B

     - GCE "AS" สามารถนับรวมกับ GCE "A" level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในระดับ "AS" และ "A" ซ้ำกับระดับอื่นได้ ยกเว้นระดับ "AS" ไม่ซ้ำกับระดับ "A" (ทั้งนี้ ไม่รวมนับผลสอบวิชาภาษาไทย)

   2) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4

   3) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED

     - GED (แบบเก่า) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 3,000 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชา ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

     - GED (แบบใหม่) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 640 คะแนน ต้องสอบผ่าน 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชา ได้คะแนนไม่ต่ำกวา 160 คะแนน

   4) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 ตามการคำนวณของ NZQA

   5) ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการเรียน และหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 3.00 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการในวันรับสมัคร

   6) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการเรียนในต่างประเทศในขณะที่ร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน จะไม่นำมาคำนวณ แต่จะต้องอยู่ในระดับ "ผ่าน" ทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.00

   7) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสมรวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

 4. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

   - IELTS ระดับ   6.5 ขึ้นไป

   - TOEFL (iBT)    80 คะแนนขึ้นไป

   - TU-GET   550 คะแนนขึ้นไป

   - Old SAT (Critical Reading)   350 คะแนนขึ้นไป    หรือ

   - NEW SAT (Evidence-Based Reading and Writing)   350 คะแนนขึ้นไป

** Portfolio แสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา หรือหลักฐานการได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา**

 

Business English Communication (BEC)
Basic entry requirements for all applicants

1. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า หรือมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  - ผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย)

  - ผล GED คะแนนรวม 2,250 

  - NEW GED minimum score of 680 (out of 800), minimum of 170 for each subject

2. มีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ดังนี้

  - IELTS 6.5

  - TOEFL (iBT) 80

  - SAT 400 (NEW SAT) Evidence-based Reading and Writing 

 

Portfolio Requirements

  - ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับการแข่งขันภาษาอังกฤษและ/หรือ ภาษาที่สามจากสถาบันภายนอก/ในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค

  - ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

  - การเข้าร่วมอบรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ

Bachelor of Laws Program in Business Law (International Program) (LAW)
Application Requirement

1. ระดับการศึกษา

  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

  ในกรณีที่ผู้สมัครที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาในต่างประเทศหรือสถานศึกษาในประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จะต้องได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

 ความสามารถทางภาษา

 ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครต้องส่งใบรับรองผลการทดสอบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร มายื่นที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1) TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ

 2) TOEFL ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

    - Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน

    - Computer-based ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน

    - Paper-based ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ

 3) IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0

 

 กระบวนการสอบและการคัดเลือก

 1) ผู้สมัครสอบคัดเลือกแบบที่ 1 (Track 1)

   - การสอบข้อเขียน

     คณะนิติศาสตร์มิได้เป็นผู้จัดดำเนินการจัดสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ SAT ซึ่งผลคะแนนการทดสอบความรู้ SAT จะต้องถูกส่งให้กับคณะนิติศาสตร์

     คณะกรรมการคัดเลือกจะประเมินคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

     New SAT

        - 1,200 from the total score (all two parts combined); and

        - 550 from Evidence-Based Reading and Writing.

      ผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบในส่วน Math ด้วย แต่ไม่มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำในส่วน Math แต่อย่างใด และผู้สมัครไม่ต้องทำการทดสอบในส่วนของ Essay

   - การสอบสัมภาษณ์

     ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการทดสอบความรู้ SAT สูงสุดจำนวน 100 คนแรกตามลำดับ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของผู้สมัครในหัวข้อต่างๆ กับคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวกับคณะกรรมการกลางอีกครั้ง ผลการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์

     ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในต่างประเทศสามารถร้องขอให้มีการสัมภาษณ์ผ่านระบบประชุมทางไกลได้

 2) ผู้สมัครสอบคัดเลือกแบบที่ 2 (Track 2)

    - การสอบข้อเขียน

      คณะนิติศาสตร์จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน The Thammasat University Admission Test for Law หรือ TUAdLaw โดยข้อสอบมีทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่

      - แบบทดสอบปรนัยว่าด้วยการให้เหตุผล และ

      - แบบทดสอบการเขียนเรียงความ

    - การสอบสัมภาษณ์

      ผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมการทดสอบความรู้ SAT สูงสุดจำนวน 100 คนแรกตามลำดับ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมุ่งทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของผู้สมัครในหัวข้อต่างๆ กับคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวกับคณะกรรมการกลางอีกครั้ง ผลการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์

      ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในต่างประเทศสามารถร้องขอให้มีการสัมภาษณ์ผ่านระบบประชุมทางไกลได้

Remark

ต้องยื่นคะแนน SAT Math , Critical Reading , Writing

Bachelor of Science Program in Innovative Digital Design (IDD)
สาขาวิชา

1.Animation and Visual Effect

2.Game Art & Design

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. English Language Proficiency one of the following:

  - IELTS  5.0  or above.

  - TOEFL (CBT)  140  or above.

  - TOEFL (iBT)  45  or above.

  - TU-GET  450  or above.

2. Program Requirement

  TYPE A : Submit Cumulative Grade Point Average or GPAX of 5 selected semesters for 2 semester/year high schools or 7 selected semesters for 3-semester/year high schools.

  - 2.50 or above (Any programs, M.6 or equivalent).

  TYPE B : Submit standard test score one of the following:

  - PAT 1 (Mathematics) : 20%  or above.

  - SAT I (Mathematics) or SAT II (Mathematics LV.1 or 2) 450  or above.

  - GCE 'A' Level or GCE 'AS' (Mathematics) C  or above.

  - GED (Mathematics) : 500 or above.

3. Portfolio

  1) Animation and Visual Effect Major (VFX)

    1.1 10 pieces of original or printed works.

    1.2 5 pieces of illustration drawing.

  2) Game Art and Design Major (GAD) : 2 analytical writings including Game Design Document and Game Analysis.

Bachelor of Science Program in Creative Digital Technology (CDT)
สาขาวิชา

1.Digital Interactive Simulation

2.Game Engeneering & Design

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. English Language Proficiency one of the following:

  - IELTS  5.0  or above.

  - TOEFL (CBT)  140  or above.

  - TOEFL (IBT)  45  or above.

  - TU-GET  450  or above.

2. Program Requirement

  TYPE A : Submit Cumulative Grade Point Average or GPAX of 5 selected semesters for 2 semester/year high schools or 7 selected semesters for 3-semester/year high schools.

  - 3.00  or above (Sci-Math program, M.6 or equivalent).

  TYPE B : Submit standard test score one of the following:

  - PAT 1 (Mathematics) and PAT 2 (Sciences) 35%  or above.

  - SAT I (Mathematics) or SAT II (Mathematics LV.1 or 2) and SAT II (Physics) 600  or above.

  - GCE 'A' Level or GCE 'AS' (Mathematics) and GCE 'A' Level or GCE 'AS' (Physics) C  or above.

  - GED (Mathematics and Physics)  650  or above.

3. Portfolio

  1) Digital interactive Stimulation Major (DIS) : 2 essays including Personal Essay and Program Explanation Essay.

  2) Game Engineering and Design Major (GED) : 2 analytical writings including Game Design Document and Gmae Analysis.

 
Urban Design and Development (UDDI)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับเกรด12 (เทียบเท่าชั้นม.6) ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นม.4-ม.6 (ภาค1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

     2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับเกรด12 (เทียบเท่าชั้นม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

     3. ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

TOEFL

Paper-based

TOEFL

Computer-based

TOEFL

Internet-based

TU-GET IELTS
500 173 61 500 6.0

     4. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

TOEFL

Paper-based

TOEFL

Computer-based

TOEFL

Internet-based

TU-GET IELTS
400 97 32 400 4.5

      5. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องสอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทียบวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือประกาศเทียบวุฒิการศึกษา GED โดยได้รับประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดำเนินการในนามของ Maine Department of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน Official Transcriptof GED Tests ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันสอบสัมภาษณ์ และมีผลสอบ SAT หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนในส่วน Math ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน หรือมีคะแนนวิชา CU-AAT ในส่วนของ Math ที่ไม่ต่ำกว่า 450 หรือมีคะแนน SMART I ในส่วนของ Math ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือมีคะแนน International Baccalaurate (Math) ไม่ต่ำกว่าเกรด 5 หรือมีคะแนน A-Level หรือ NCEA/NZQA หรือ GCSE/IGCSE หรือคะแนนมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่าเกรด B หรือ Achieved

จำนวนรับ

30 คน

Bachelor in Social Policy & Development International Programme (SPD)
Admission Requirements

 1. Applicants must hold a high school certificate (M6, Grade12, A-Level or equivalent) from an accredited school or be expected to obtain their certificate prior to university registration. We require a minimum GPA of 2.50 or an accumulative GPA od 2.50 for math and social subjects.

 2. Applicants who hold equivalent education from overseas must request to certify their educational certification from the Ministry of Education before submitting to our programme.

 3. General Educational Development (GED) is also acceptable with a minimum score of 2,250 in total from all five subjects.

 

 English Proficiency

  To demonstrate English Proficiency, applicants are reccommended to submit one of following test results with suggested scores;

  TU-GET  ไม่ต่ำกว่า 500

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 6

  TOEFL (PBT)  ไม่ต่ำกว่า 500

  TOEFL (CBT)  ไม่ต่ำกว่า 173

  TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61

 

Bachelor of Arts Program in Service Innovation (BSI)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.00

      2. ต้องมีคะแนนสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และมีผลคะแนน ดังนี้

        TOEFL (Paper-based) 500

        TOEFL (Computer-based) 173

        TOEFL (Internet-based) 61

        TU-GET 500

        IELTS 6.0

      3. ในกรณีผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีคุณสมบัติอื่นๆดี เช่น ผลการเรียนระดับดีมาก มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เป็นต้น สามารถรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขได้ โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

        TOEFL (Paper-based) 400

        TOEFL (Computer-based) 97

        TOEFL (Internet-based) 32

        TU-GET 400

        IELTS 4.5

      4. ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติเป็นผู้ที่มีสัญชาติและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษราชการ จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่จำเป็นต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายชื่อประเทศดังนี้ ออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

 

การสอบข้อเขียน

  เป็นแบบอัตนัย ตอบคำถามสั้นๆ ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ เน้นการวัดทักษะการสื่่อสารภาษาอังกฤษ ความคิด ทักษะการแก้ปัญหาของผู้สมัคร และความรู้ทั่วไปด้านการบริการประเภทต่างๆ เช่น การบริการโรงแรม สายการบิน รถประจำทาง รถไฟ ธนาคาร ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร เป็นต้น

 

การสอบสัมภาษณ์

  สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครสามารถนำPortfolio หรือประกาศนียบัตร หลักฐานแสดงถึงการได้รับรางวัล ความรู้ ความสามารถพิเศษต่างๆเพื่อเสนอต่อกรรมการสอบในวันสัมภาษณ์ได้

 

Design, Business & Technology Management (English program) (DBTM)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำหรับผู้ที่ศึกษา/จบการศึกษาในประเทศไทย

    - สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

    - กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เทอมสุดท้าย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด12 ในเทอมสุดท้าย

    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

2. สำหรับผู้ที่ศึกษา/จบการศึกษาจากต่างประเทศ

    - สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทียบวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือประกาศเทียบวุฒิการศึกษา (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดำเนินการในนามของ Maine Department of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Tests) ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันสอบสัมภาษณ์

    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

 

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามการประกาศรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 2. ผู้มีสิทธิ์สมัครที่เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3.00 จะต้องยื่นคะแนนมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด อย่างน้อย 1 ประเภท จากคะแนนดังต่อไปนี้

   (1) คะแนนสอบ SAT

   (2) คะแนนสอบ SMART-I

   (3) คะแนนสอบ TU STAR

   (4) คะแนนสอบ GCSE/IGCSE

   (5) คะแนนสอบ IB Diploma

   (6) คะแนนสอบ NCEA/NZQA

 3. ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ประเภท ได้แก่ TU-GET และ/หรือ TOEFL และ/หรือ IELTS และ/หรือ SMART-I (English) และ/หรือ TU STAR (Communication in English) และ/หรือ SAT (Critical Reading) ที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

 

การคัดเลือกประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

  - การยื่นผลคะแนนการเรียนดี หรือการยื่นคะแนนมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดดังต่อไปนี้

    (1) การยื่นผลการเรียนดี

       สามารถยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือหลักฐานการศึกษา พร้อมกับคะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่โครงการ กำหนดประกอบการสมัคร เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับโครงการได้ ซึ่งต้องมีผลการเรียน ดังนี้

       ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา 2 ภาคการศึกษาต่อปี (แบบทวิภาค) โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากค่าเฉลี่ยสะสมเต็ม 4.00 หรือ

       ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา 3 ภาคการศึกษาต่อปี (แบบไตรภาค) โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากค่าเฉลี่ยสะสม 4.00

    (2) การยื่นคะแนนมาตรฐาน

       ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3.00 จะต้องยื่นคะแนนมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ คะแนนสอบ SAT และ/หรือ คะแนนสอบ SMART-1 และ/หรือ TU STAR (Menu2) GCSE/IGCSE และ/หรือ IB Diploma และ/หรือ NCEA/NZQA ตามเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                  คะแนน SAT

                  Mathemathics I หรือ II ไม่น้อยกว่า 600

                  Physics หรือ Chemistry ไม่น้อยกว่า 600

                  คะแนน SMART-1

                  ด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 40

                  ด้านการอ่าน ไม่น้อยกว่า 40

                  ความรู้รอบตัว ไม่น้อยกว่า 30

                  คะแนน TU STAR (Menu 02)

                  คณิตศาสตร์ 2 ไม่น้อยกว่า 40

                  ทักษะการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ไม่น้อยกว่า 40

                  ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า 30

                  คะแนน GCSE หรือ IGCSE

                  Mathematics ไม่น้อยกว่า B

                  Physics หรือ Chemistry ไม่น้อยกว่า B

                  คะแนน IB Diploma

                  Mathematics ไม่น้อยกว่า 5

                  Physics หรือ Chemistry ไม่น้อยกว่า 5

                  คะแนน NCEA/NZQA

                  Mathematics ไม่น้อยกว่า Achieved

                  Science ไม่น้อยกว่า Achieved

      - การยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนมาตรฐานในหมวดวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดด้านล่าง

          TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  และ/หรือ

          TOEFL Computer-based ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ

                              Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน และ/หรือ

          IELTS ไม่ต่ำกว่า4.5 และ/หรือ

          SMART-1(English) ไม่น้อยกว่า 40 และ/หรือ

          TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ำกว่า 40 และ/หรือ

          SAT (Critical Reading) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน

No. of Student

จำนวน 90 คน

Global Studies & Social Entrepreneurship (GSSE)
Eligibility Criteria

1. Applicants must have completed high-school If not, we required a GED or IGCSE diploma as an equivalent certification issued by Thai Ministry of Education.

2. Applicants must have a GPA of at least 2.5. All students must submit at least 4 semesters of transcript. If you have studied abroad, also submit the transcript of that year.

Requirements

1. Official igh school hdiploma 

 - If you are studying in 12th grade and have not received your high school diploma, you may submit an official letter of enrollment issued by your school instead.

 - We also accept equivalent diploma i.e., IB, IGCSE, NZQA and GED.

2. Official transcript

 - Your high school transcript and CPGA must cover at least 4 semesters of high school education.

 - The minimum CPGA requirement for your application to be evaluated is 2.50 in a 4.00 scale.

 - If your transcript is not in a 4.00 scale, please have it officially converted by your school or the Thai Ministry of Education and submit both transcripts.

 - If you are submitting an equivalent diploma i.e., IB, IGCSE, NZQA or GED, we still required you to sumnit your latest high school transcript along with the transcript along with the transcript from your examination.

 - GED minimum total score of 2800 with the score of each subject not lower than 500.

 - IGCSE minimum grade of C for at least 5 different subjects. 

3. English proficiency score

 - You may submit one of the following English proficiency test score: TOEFL, IELTS or TU-GET

 - The minimum score reqiurement for each test is:

     TOEFL  61

     IELTS 6.0

     TU-GET 500

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (นานาชาติ)
สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ตาบอดสี)

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

5. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   - TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 61

   - TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500

   - IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปนตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5 แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

   - TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 32

   - TU-GET ไม่ต่ำกว่า 400

   - IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5

เกณฑ์การคัดเลือก

1. การสอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และคณิตศาสตร์ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

2. การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อไป

3. การตรวจสุขภาพ

Industrial Science and Management Faculty of Science and Technology (ISC)
สาขาวิชา

1. Food Science and Technology

2. Applied Chemistry

3. Biotechnology

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) พร้อมใบประกาศหรือเทียบเท่ากับประกาศที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ผู้สมัครต่้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษา ด้วยหนึ่งในผลการทดสอบวัดระดับดังต่อไปนี้

 TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 70

 TOEFL (paper-based)  ไม่ต่ำกว่า 460

 IELTS (academic band)  ไม่ต่ำกว่า 4.5

 SAT I (critical reading) ไม่ต่ำกว่า 400

 SMART I ไม่ต่ำกว่า 55

 TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางคลินิก (นานาชาติ)
Requirements

1. Applicant must hold a high school diploma or equivalent; the degree can be either domestic or abroad, or studying the last semester and expected to complete their studies.

2. Applicant must not have contagious disease or social stigmatization diseases, or any diseases that will affect the study.

3. Applicant must be in good behavior and prove to the university that they will study with full capacity and obey rules and regulations of the university exists or yet to come, strictly.

4. Must have not commited crimes or cheated in any higher education institutions admission in the last 3 years.

5. Possess English proficiency test result according to the requirement of the University international program, with one of the score according to this:

TOEFL (iBT) TU-GET IELTS
61 500 6.0

6. If the applicant english proficiency test result does not meet with the criteria set in section 5, but the applicant have an average grade of English subject in high school, no less than 3.00. Will considered for admission with condition. The required English profeciency test result should be no less than the following criteria.

TOEFL (iBT) TU-GET IELTS
32 400 4.5

7. Condidate's GPA of subjects Physics and/or Mathematic must not be below 2.00, both received 0 or F.

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์/และ Beijing University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน

   ระดับชั้นปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สถาบันภาษา และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   ระดับชั้นปีที่ 2, 5 และ 6 จัดการเรียนการสอนที่ Beijing University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน

   ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   การฝึกเวชปฏิบัติในชั้นปีที่ 6 ก่อนสิ้นสุดหลักสูตร จัดที่คลินิกการแพทย์ผสมผสานบริการด้านการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว และโรงพยาบาลชลบุรี

คุณสมบ้ติของผู้เข้าศึกษา

1) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

TOEFL

Paper-based

TOEFL

Computer-based

TOEFL

Internet-based

TU-GET IELTS
500 173 61 500 6.0

4) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (การสำเร็จการศึกษาเพื่อรับปริญญาต้องสอบได้คะแนนภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ในข้อ 3) โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

TOEFL

Paper-based

TOEFL

Computer-based

TOEFL

Internet-based

TU-GET IELTS
400 97 32 400 4.5

 

การสอบข้อเขียน

 วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา และ ฟิสิกส์) ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

 

การสอบสัมภาษณ์

 เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

จำนวนที่รับ

40 คน