Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Admission Admission

Mahidol UniverSity Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

ปฎิทินการสอบประจำปี

-

แนะนำการศึกษา

Table of content

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (New Admission Track)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เกณฑ์การรับ

 1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6

 2. แผนการศึกษา : วิทย์ - คณิต

 3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) รายละเอียดตามที่ระบุด้านล่าง

  3.1 ระบบโรงเรียนปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีคะแนนรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) เคมี (ข) ชีววิทยา (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์  หรือ

 3.2 ระบบโรงเรียนนานาชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560  และ

   ต้องมีเกรด หรือ ผลการสอบเทียบวุฒิที่เทียบความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) ฺBiology (ข) Chemistry (ค) Mathematics หรือ Physics ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

    - ผลการสอบระดับ A Level ทั้ง 3 รายวิชา แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า A   หรือ

    - ผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology (ข) Chemistry (ค) Math Level 2 หรือ Physics แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน   หรือ

   - ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 6 

 4. ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท รวมค่าตรวจโรคตับอักเสบ ซี ภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบ บี และโรคอีสุกอีใส (การเจาะเลือดไม่ต้องงดน้ำงดอาหารล่วงหน้า)

 

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. ต้องไม่เป็นผู้รับทุนของโครงการอื่นๆ ที่มีภาระผูกพันทางการศึกษาต่อหรือปฏิบัติงาน

 2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ก่อนเข้าสึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนด ให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆของรัฐ หลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

 3. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2599 เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 4. ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ TOEFL แบบ IBT (Internet based test) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS (Academic modules) ไม่ต่ำกว่า 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร

 

เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัคร (ต้องมีครบทุกข้อ)

 1. Portfolio ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว และผลงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านงานวิจัย หรือ กิจกรรมด้านจิตอาสา หรือ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 2. หนังสือ Recommendation จากครูประจำชั้น หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์เพราะอะไร ตามแบบฟอร์มที่คณะฯ กำหนด 

 3. เรียงความหัวข้อ ฉันเป็นใคร ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนโดยผู้สมัคร

 4. ผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) 

จำนวนที่รับ

25 คน