Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Contac Us

ISSUE 15: ติวฟรี เทคนิคทำโจทย์ Download

2012-09-14 08:59:07

altปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกครัง้ หนึ่ง ปีนี้ก้ถือว่าเป็นปีมังกรทอง Dr.Pok ขอให้น้องๆ ทุกคนประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ น้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขอให้สอบได้คณะและมหาวิทยาลัยที่ตัง้ ใจไว้ ส่วนน้องที่ยังอยู่ในระดับประถมหรือมัธยมต้น ก็ขอให้น้องๆ สอบผ่านเตรียมขึน้ ชัน้ ใหม่ในปีการศึกษาที่จะมาถึงนีค้ รับ นอกจากนี้ Dr. Pok ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิงศักดิ์ศิทธ์ในสากลโลก ปกปักรักษาให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองของน้องๆ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง รํ่ารวยเงินทองทุกคนครับ และในอีกไม่กี่วันก็ยังเป็นวันตรุษจีนอีกด้วย Dr. Pok ขอให้น้องๆ เฮ็งๆ ทุกคน สำหรับเดือนมกราคมนี้น้องหลายคนอาจต้องครํ่าเคร่งกับการเตรียมสอบ CU-AAT, CU-TEP, CU-TAD และ CU-ATS ที่จะเกิดขึน้ ตลอดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ก็ขอให้น้องๆ ทุกคนมีสติ และทำข้อสอบได้กันเยอะๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในเดือนมกราคมนี้ Math Inter Dr. Pok เปิดติวเข้มเตรียมความพร้อม กับการสอบ CU-AAT เพื่อให้น้องๆ ทำคะแนนๆ ได้สูงๆ อีกด้วย Dr. Pok หวังว่าน้องๆ คงได้ประโยชน์จากการติวฟรีในครั้งนี้

 

ติวฟรี เทคนิคทำโจทย์

alt

Math Inter Dr. Pok จัดติวฟรี เทคนิคทำโจทย์ CU-AAT และ SAT ให้รวดเร็วและได้คะแนนสูง ในวันเสาร์ที่ 21, 28 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ สามารถเลือกรอบที่สะดวกได้ น้องๆ จะได้ทำความรู้จักกับการสอบ CU-AAT และ SAT รวมถึงไขข้อข้องใจว่า ทำไมคะแนน SAT หรือ CU-AAT จึงได้ไม่สูงเท่าที่ควร ทั้งๆที่ข้อสอบก็ไม่ได้อยู่ในระดับยาก ตัวอย่างเช่น

 

1. If two angles are complementary angles and the difference in the measures of the two angles is 12, what is the larger angle measure
(A) 39 Degrees
(B) 51 Degrees
(C) 78 Degrees
(D) 84 Degrees
(E) 96 Degrees


สำหรับข้อแบบนีมั้นจะไม่ยากเลยสำหรับน้องหลายคน คนที่จะทำไม่ได้คือคนที่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือ complementary angles เพราะว่าข้อนีจ้ ะมีตัวแปร 2 ตัว คือ x (ค่าของมุมที่ใหญ่ที่สุด) และ y (ค่าของมุมที่เล็กที่สุด) ซึ่งโจทย์บอกมาว่า “the difference in the measures of the two angles is 12” นั่นก็คือ x – y = 12 ซึ่งในทางพีชคณิต หรือ Algebra น้องๆ รู้ว่าสมการ หรือ Equation ที่มีตัวแปร 2 ตัว (two unknown variables) น้องๆ ต้องการอย่างน้อย 2 สมการ ซึ่งสมการนัน้ แฝงมาจากประโยคที่ว่า “Two angles are complementary angles” ซึ่งหมายความว่าผลรวม 2 มุมต้องเป็น 90 องศา สามารถเขียนเป็นสมการว่า x + y = 90 แล้วน้องๆ ก็จะสามารถแก้สมการที่มีสอง ตัวแปรได้

 

ข้อสอบอีกประเภทหนึ่งก็ถือว่าไม่ยาก แต่อาจจะทำให้น้องๆ พลาดกับคะแนนที่อุตสาห์ลงมือทำจนเกือบสำเร็จ เพราะรีบ จึงอ่านโจทย์ไม่ดี ตัวอย่างเช่น

 

2. Bryan has a square picture whose area is 121 squared inches. The picture is framed with a length of ribbon. He wants to use the same piece of ribbon to frame a circular picture. What is the maximum diameter, in inches, of the circular frame
(A) 3.5
(B) 7
(C) 14
(D) 28
(E) 49


น้องๆ ลองทำดูก่อนนะครับว่าจะตอบเท่าไร ถ้าน้องตอบข้อ (B) จริงๆ แล้วน้องทำได้อย่างถูกต้อง เพราะคำตอบที่ถูกคือรัศมี หรือ radius ของวงกลมนี้ต้องเป็น 7 inches แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่า radius หรือ รัศมี เท่ากับเท่าไร โจทย์ถามถึง diameter หรือ เส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนัน้ ข้อที่ถูกคือข้อ C เพราะ diameter เป็นสองเท่าของ radius


3.

alt
In the figure above, what is the value of x
(A) 30
(B) 60
(C) 75
(D) 80
(E) 120


ถ้าข้อ 3 น้องคนไหนตอบว่า ข้อ C น้องๆ อาจสับสนกับเรื่องบางเรื่องครับ สำหรับคนที่ทำถูกคำตอบจะเป็นข้อ E น้องๆ ที่ทำถูกรู้มัย้ ครับว่าทำไมเพื่อนๆ บางคนตอบข้อ C ถ้าไม่รู้ลองเทียบกับคำถามข้อถัดไปครับ

 

4. In the figure below, if O is the center of the circle, what is the angle measure of a

alt
(A) 30 Degrees
(B) 75 Degrees
(C) 80 Degrees
(D) 100 Degrees
(E) 300 Degrees


เป็นไงครับข้อ 4 น้องๆ ตอบอะไรกันครับ และพอมองเห็นไหมครับว่าทำไมข้อ 3 มีน้องหลายคนที่จะตอบข้อ C น้องๆ หลายคนอาจคิดว่าข้อสอบหลอกเรา เราเลยทำผิด จริงๆ แล้วข้อสอบไม่ได้หลอกเราเลย ปัญหาอยู่ที่น้องๆ อาจจะอ่านโจทย์ไม่ละเอียด หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้ หาวิชาเรียนที่ไม่ครบถ้วน ด้วยเหตุนีก้ ารทำข้อสอบให้ได้เร็วและถูกต้อง น้องๆ ต้องสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วการแก้ปัญหาโจทย์ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ลองมาทำโจทย์ CU-AAT ข้ออื่นๆ ดูนะครับ


5. What is the measure of the angle formed by the minute and hour hands of a clock at 2:50
(A) 115 Degrees
(B) 120 Degrees
(C) 145 Degrees
(D) 150 Degrees
(E) 155 Degrees


6. In the figure below, according to two intersecting lines, ∠a is an acute angle,
which of the following is NOT true

alt
(A) ∠c < ∠d
(B) ∠b = ∠d
(C) ∠a < ∠b
(D) ∠b < ∠c
(E) ∠a = ∠c


7. Which of the following could be the
lengths of the sides of a triangle
I. 5, 5, 10
II. 5, 5, 11
III. 5, 7, 9
(A) III only
(B) I and II only
(C) I and III only
(D) II and III only
(E) I , II and III


เฉลย: (1) B; (2) C; (3) E; (4) B; (5) C; (6) D; (7) A.