Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Contac Us

ISSUE 11: Algebra and Functions Download

2012-09-13 15:55:56

alt

altสวัสดีครับน้องๆ ทุกคน ในที่สุดวันสมัครสอบ CUAAT รอบเดือนตุลาคมก็มาถึงแล้วนะครับหมายความว่าเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนที่น้องๆจะได้มีโอกาสฝึกปรือและเตรียมความพร้อมในการสอบ ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้น้อง ๆ หลายคนนอกจากสอบ CU-AAT แล้วยังสมัครสอบ CU-TEP และ SAT กันอีกด้วย โดย SAT สอบวันที่ 1 ต.ค. CU-AAT วันที่ 15 ต.ค. และ CU-TEP วันที่ 16 ต.ค. Dr. Pok ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ขอให้น้องๆ ทุกคนมีสมาธิ และอ่านหนังสือได้กันเยอะๆ นะครับ รวมถึงขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนการเรียนการอ่านหนังสือ รวมถึงการสอบในรอบเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับสำหรับในเดือนกันยายนนี้น้องๆ บางคนก็ได้มีโอกาสสอบ CUTEP กันอีกด้วย ซึ่งการสมัครสอบ CU-TEP ใน รอบเดือนกันยายนนี้ ได้ทำ สถิติที่น่าทึ่ง คือ ช่วงเวลาการรับสมัครจริงๆ ให้โอกาสถึง 10 วัน แต่ว่าในรอบที่สมัครสำหรับเดือนกันยายนนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 2 วันเท่านัน้ ก็มีคนสมัครเต็มแล้ว ดังนั้น น้องๆ หลายคนที่พลาดในการสมัครสอบรอบที่แล้ว ก็รีบสมัครกันตอนนีเ้ลยนะครับ


ประมวลภาพนักเรียน

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Math Inter Dr. Pok. ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ม.ต้น และ ม. ปลาย ที่เรียนจบคอร์ส โดยน้องๆ เกือบทุกคนมาเรียนกันครบทัง้ คอร์ส รวมถึงมีคะแนนสอบที่มีการพัฒนาจากก่อนเริ่มเรียนเป็ นอย่างมาก แสดงว่าน้องๆ มีความตัง้ ใจในการเรียน และยังมีการทบทวนเนือ้ หาอย่างสม่ำเสมอ Dr. Pok ก็ขอให้น้องๆ ยังคงรักษาความตัง้ ใจในการเรียน เพื่อที่น้องๆ จะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนขั้นสูงต่อไป

alt

ภาพข้างบนนี้น้องๆ ม.ต้น ดูหน้าตาสดใสกันทุกคนเลยนะครับ

alt
ส่วนภาพต่อมา เป็นน้องๆ ม. ปลาย ที่กำลังใช้ความรู้ ความเข้าใจที่ได้เรียนมาในการทำข้อสอบ ซึ่งผลที่ออกมาน้องๆ มีคะแนนที่สูงขึ้น สมกับความพยายามและความตัง้ ใจของน้องทุกคนคราวนี้มาดูหน้าตาของน้องๆ ม.ปลาย เทียบกับน้องๆ ม. ต้นหน้าตาสดใสไม่แพ้กันเลยนะครับ

alt

ในเดือนกันยายนนี้น้องๆ ม. ต้น จะได้พบกับเนือ้ หา Algebra and Functions ส่วนน้องๆ ม. ปลาย ก็จะได้เจอกับ Algebra and Functions เช่นกัน รวมไปถึง Geometry and Measurement

 

Algebra and Functions

น้องๆ หลายคนคงคุ้นเคยกับโจทย์ที่ต้องแก้สมการ หรือ ไม่ว่าจะเป็นการวาดกราฟต่างๆ โดยเนื ้อหาส่วนนี ้ ข้อสอบทัง้ CU-AAT และ SAT ก็ออกมาให้น้องๆ เห็นกันอย่างมากมาย มีทั้งออกมาแบบง่ายๆ ไปเลยก็มี อย่างเช่น CU-AAT เคยออกมาว่า


1. If 3M = M – 2, what is the value of M+ 3
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 4
(E) 5


ข้อสอบ CU-AAT และ SAT ยังถามแนวคิดของกราฟ โดยกำหนดข้อมูลมาให้ น้องๆ ต้องมองว่ากราฟไหนที่จะเหมาะกับข้อมูลดังกล่าว โดยน้องต้องแยกให้ออกระหว่างกราฟที่เป็นเส้นตรง(Linear graph) และ กราฟที่ไม่เป็นเส้นตรง (Nonlinear graph)
นอกจากนัน้ ฟังก์ชั่นเพิ่ม (Increasing function) และ ฟังก์ชั่นลด (Decreasing Function) ก็จะช่วยให้น้องเลือกกราฟได้ดียิ่งขึ้น

 

2. SALARY GROWTH AT A-Mart Company

alt

Which of the following graphs best represents the information in the table above
(A) alt
(B) alt
(C) alt
(D) alt
(E) alt


แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้อสอบ CU-AAT หรือ SAT จะง่ายเสมอไปนะครับ ก็จะมีบางข้อที่น้องอาจต้องคิดคำนวณเพิ่มขึน้ นอกจากอาศัยความเข้าใจแล้ว


3.

alt
The figure above shows the graph of the function f(x) = alt Points P and Q lie on the graph of the function and are the vertices of rectangle PQRS. If PQ = 6 and the area of rectangle PQRS is 20, what is the value of k
(A) 17/3
(B) 19/3
(C) 34/3
(D) 68/3
(E) 98/3


โจทย์ประเภท Word Problems ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ข้อสอบ CU-AAT และ SAT นำมาออกเช่น

 

4. The entrance fee of a national forest is $1.00 for car and driver and $.75 for each additional passenger. How many people were riding in a car for which the fee was $3.25
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) none of these


5. A store sells apples for 30 cents each, but for every four apples you buy, you may buy a fifth for only 5 cents. How many maximum apples can you buy from your budget of $8.00
(A) 30
(B) 31
(C) 32
(D) 33
(E) 34


การเขียนสมการที่ติดตัวแปร ก็เป็นอีกประเภทที่น้องๆ อาจสับสนได้ เช่น


6. N individual donated equal amount of money to a charity for $D. If M donators failed to pay their share, which of the following represents the additional number of dollars that each of the remaining individuals would have to pay in order to allow the charity to reach the same goal
(A) MD/N
(B) D/(N −M)
(C) M/(N −MD)
(D) MD/N(M − N)
(E) MD/N(N −M)


7. The speed, v, of a car decreases when it comes to a hill. The decrease in speed is proportional to time, t, with a proportionality constant of a which is greater than zero. Originally, a car has 30 miles/hour speed on a flat road, then it approaches a hill. Which of the following formulas gives the speed of the car on the hill
(A) v = at
(B) v = –at
(C) v = 30 + at
(D) v = 30 – at
(E) v = 30 – at^2


เฉลย: (1) C; (2) D; (3) A; (4) C; (5) B; (6) E; (7) D