Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Contac Us

ISSUE 9: CU-TEP คืออะไร Download

2012-09-13 12:18:20

altสวัสดีครับ น้องๆ ทุกคน เดือนนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งที่สำคัญสำหรับน้องๆ ม. ปลาย ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ โดยในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม และ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคมนี้น้องๆ ต้องเข้าสู่สนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น CU-ATS (Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University) สำหรับน้องที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ CU-TAD (Chulalongkorn University - Test of Aptitude in Design) สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตย์ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) สำหรับน้องๆ ทุกคนที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ รวมถึง CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ที่น้องๆ ทุกคนต้องสอบเพื่อวัดความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ Dr. Pok ขออวยพรให้น้องๆ ทุกคนมีสติและสมาธิในการทำข้อสอบ และสอบให้ได้คะแนนสูงๆ กันทุกคนเลยครับ สำหรับน้องๆ ที่พลาดในการสมัครสอบ CU-TEP ในเดือนกรกฎาคมนี ้เพราะจำนวนผู้สมัครเต็มก่อน วันปิดรับสมัคร ก็ไม่ต้องเสียใจ ตอนนี ้CU-TEP ที่จะสอบในวันที่ 21 สิงหาคม ได้เปิดรับสมัครแล้วครับ

 

สมัครสอบ CU-TEP

alt

การสมัครสอบ CU-TEP ในเดือนที่ผ่านมา มีน้องหลายๆ คนพลาดการสมัครสอบ เนื่องจาก มีผู้สมัครเต็มจำนวนก่อนหน้าวันสิ้นสุดการลงทะเบียน ระบบจึงปิดการรับสมัครก่อนกำหนด แต่น้องๆ ไม่ต้องเสียใจ การสมัครสอบ CU-TEP รอบใหม่เปิดรับ
แล้วครับสำหรับน้องๆ ที่ต้องการสอบ CU-TEP รอบถัดไปในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2554 ให้เข้าไปลงทะเบียนสอบ CU-TEP ได้แล้ว ถึงวันที่ 11 ก.ค. 54 เวลา 12:00 น. และเช่นเคยระบบจะปิดการลงทะเบียนทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนน้องๆ ก็อย่ารอจนถึงวันสุดท้ายนะครับ


CU-TEP คืออะไร

Chulalongkorn University Test of English Proficiency หรือที่น้องๆ รู้จักกันดีในชื่อของ CU-TEP หรือ CU-เทพ เป็ นหนึ่งในเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนาชาติ แต่น้องๆ ไม่ต้องแปลกใจนะครับ ถ้าในวันสอบน้องๆ จะเห็นผู้สอบบางคนดูมีอายุมาก ไม่เหมือนเด็กมัธยมปลายเลย นั่นก็เพราะยังมีพวกพี่ๆ อีกหลายคนที่ ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ก็ต้องทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับน้องๆ นั่นเอง CU-TEP เป็นการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในส่วนของการฟัง การอ่าน และ การเขียน โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนที่ชัดเจนข้อสอบจะแจกให้ทำและเก็บทีละส่วนเมื่อครบกำหนดเวลาแต่ละส่วน


ส่วนที่ 1: Listening เป็นการทดสอบทักษะการฟังโดยน้องๆ จะได้ฟังเทปที่ใช้เสียงของเจ้าของภาษา โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ประกอบด้วย บทสนทนาสัน้ ๆ แล้วถามความเข้าใจ โดยน้องๆ ต้องฟังคำถามและเลือกคำตอบที่มีอยู่ในกระดาษคำตอบครับ นอกจากนัน้ ยังมีบทสนทนาที่คุยกันยาวนิดหนึ่งแต่ไม่นานมากครับ รวมถึง การฟังบทความ หรือ Lecture แล้วตอบคำถามจากเนือ้ หาที่น้องๆ ได้ฟังมาครับ


ส่วนที่ 2: Reading เป็นการทดสอบทักษะการอ่าน รวมถึงคำศัพท์ โดยข้อสอบจะมีอยู่สองส่วนหลัก คือ Close Test ที่น้องๆ ต้องเลือกคำศัพท์ไปเติมในช่องว่างของบทความ ประมาณ 15 ข้อ และ อีก 45 ข้อ ก็จะเป็นบทความตั้งแต่บทความสั้นๆจน ถึงบทความที่มีความยาวพอควรโดยน้องๆต้องตอบคำถามเพื่อวัดความเข้าใจ โดยทัง้ หมด 60 ข้อ น้องๆ ต้องทำให้เสร็จภายใน 70 นาที

 

ส่วนที่ 3: Writing น้องๆ ฟังแล้วอาจตกใจ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษ แต่ข้อสอบไม่ได้ให้น้องเขียนนะครับ เป็นการสอบความรู้น้องๆ ในส่วนของ Grammar เท่านัน้ เองครับโดยน้องต้องหาจุดบกพร่องของประโยคที่กำหนดให้ หรือที่น้องๆ อาจรู้จักกันในนามของ Error Identification จำนวนทัง้ หมด 30 ข้อ ภายในเวลา 30 นาที หลังจากนัน้ ประมาณสัก 1 เดือนน้องๆ ก็จะรู้คะแนนสอบทาง online โดยคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 120 คะแนน ซึ่งสามารถเทียบเป็นคะแนน TOEFL ในระบบ Paper-based Test ให้น้องๆ ดูด้วยครับ อย่างเช่น ถ้าน้องๆ อยู่ที่ระดับประมาณ 60 คะแนน จะได้คะแนนเทียบเป็น 500 คะแนน แต่ถ้าน้องๆ ได้คะแนน CU-TEP ที่ 80 คะแนน ก็จะได้คะแนนเทียบเท่า TOEFL เป็น 550 คะแนน ซึ่งคะแนนเทียบเท่านีจ้ ะเปลี่ยนแปลงไปขึน้ อยู่กับการสอบในแต่ละครั้ง นั่นหลายความว่าถ้าน้องๆ ต้องการคะแนนเทียบเท่า TOEFL ที่ 550 เพื่อความปลอดภัยในการคิดช่วงคะแนน น้องๆ ควรทำได้อยู่ที่ประมาณ 83 – 85 คะแนน จะปลอดภัยกว่าครับ

alt


Math Inter คอร์ส ม. ต้น

altเมื่อสิน้ เดือนที่ผ่านมา Math Inter Dr. Pok ได้เปิดหลักสูตร Math สำหรับน้องๆ ม. ต้น ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ รวมถึงน้องๆ หลักสูตร English Program ไปเรียบร้อยแล้วครับ อย่างที่ Dr. Pok ได้เคยเขียนใน Newsletters ฉบับก่อนๆ ถึงการพัฒนาหลักสูตรในการเรียนเลข โดยที่น้องๆ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาเลขต้องอาศัยการเรียนจากความเข้าใจในตัวเนื้อหาศึกษาแนวคิดและรูปแบบบของการได้มาซึ่งคำตอบ จนกลายมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการนี้น้องๆ จะไม่มัวแต่ท่องสูตร เพราะน้องมีโอกาสท่องสูตรผิดได้ นอกจากนัน้ โจทย์ที่มีความซับซ้อน การท่องสูตรอย่างเดียวไม่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ และด้วยประโยชน์จากการเรียนโดยอาศัยความเข้าใจอย่างแท้จริงนี้ Dr. Pok น้องๆ จะมีโอกาสทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว และที่สำคัญเมื่อน้องๆ ม. ต้น เหล่านีไ้ ด้ถูกปลูกฝังการเรียนเลขจากความเข้าใจ น้องๆ ก็สามารถใช้แนวคิดนีไ้ ปเรียนวิชาอื่นๆ ที่ต้องใช้เลขเป็นพื้น ฐานความรู้ ได้อย่างประสบความสำเร็จอีกด้วย รวมถึงสามารถทำข้อสอบ SAT หรือ CU-AAT ให้ได้ คะแนนสูงๆ ในอนาคต


LCM / ครน.

ทุกครั้งที่ Dr. Pok สอน LCM ให้กับน้องๆ Dr. Pok ก็จะถามว่ารู้จัก LCM กันไหม ทุกคนก็ตอบเป็ นเสียงเดียวกันว่า รู้จักครับ LCM คือ Least Common Multiple หรือถ้าถามว่า ครน. คืออะไรก็จะตอบว่า คูณร่วมน้อย คราวนีก้ ็ถึงคำถามสำคัญ แล้วที่บอกว่า Least Common Multiple หรือ คูณร่วมน้อย มันคืออะไรละครับเห็นไหมครับการเรียนไม่ใช่ตอบแค่ว่ามันแปลว่าอะไร แต่ต้องตอบว่ามันคืออะไรมากกว่าครับ ถ้าน้องๆ หากันเป็น ลองมาทำโจทย์ข้อนีดู้นะครับ

 

1. What is the LCM of alt and 3 x 4 x 7 (or LCM of 36, 48 and 84)
(A) 3 x 4
(B) 3 x 7
(C) 3 x 4 x 7
(D) 3 x 3 x 4 x 4
(E) 3 x 3 x 4 x 4 x 7
นี่คือข้อสอบ Pretest ของน้อง ม.ต้น เกือบทัง้ ห้องตอบข้อ (A) ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูก ทำไมน้องๆ ถึงใจตรงกันตอบข้อ (A) ละครับ คำตอบง่ายๆ ก็คือ น้องๆ มุ่งแต่คำนวณโดยไม่อาศัยความเข้าใจด้วยเหตุนี้น้องไปสับสนระหว่างวิธีการหา LCM (ครน.) กับ GCF (Greatest Common Factor) (หรม.) ครับ คำตอบที่น้องๆ เลือกมันเป็นคำตอบของ GCF หรือ หรม. ของ 36 48 และ 84 นี่เอง แล้วพี่ ๆ ม.ปลาย เป็นไงบ้างครับตอบผิดเหมือนน้องเขาหรือเปล่าถ้าใช่ก็ลองหาคำตอบใหม่ดูอีกทีนะครับ
ถ้าน้องๆ เข้าใจแนวคิดของ LCM หรือ Least common multiple น้องๆต้องรู้ว่าข้อ (A) ไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบที่ถูกได้เลย เพราะ LCM ของ 36 48 และ 84 คำตอบต้องมากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขในกลุ่มที่กำลังจะหา LCM ครับ นั่นคือคำตอบต้องมากกว่า 84 ดังนัน้ ข้อ (A) 3 x 4 = 12 จึงเป็นคำตอบที่ไม่มีทางเป็นไปได้ และเมื่อน้องคิดได้เช่นนี้ น้องก็จะมีโอกาสมองกลับไปที่โจทย์อีกรอบ และหาคำตอบที่ถูกได้อีกครัง้ หนึ่งครับคราวนี้น้องๆ มาดูโจทย์เหล่านีเ้พิ่มเติมดูนะครับ ปัญหาโจทย์มันไม่ได้อยากหรอกครับ แต่น้องๆ รู้หรือเปล่าว่าข้อสอบกำลังหา LCM นี่คืออีกหนึ่งปัญหาครับ หลังจากที่น้องๆ หา LCM เป็นแล้ว น้องๆ ต้องรู้ด้วยว่าจะประยุกต์ใช้ LCM เมื่อไรกันครับ

 

2. If a/5 and a/16 are both positive integers, then which of the following must also be an integer
(A) a/40

(B) a/30

(C) a/15
(D) a/11
(E) none of these


3. Robert, John and Paul start to run from the same point, in the same direction, around a circular track. If they take 75 seconds, 125 seconds and 220 seconds respectively to complete one round along the track, how many minutes will they next meet again at the starting point

alt


4. Sophia has two electronic beepers. One of them beeps every 3 seconds; the other beeps every 6 seconds. If they are turned on at exactly the same time, how many times during the next hour will both beepers beep at the same time
(A) 6
(B) 10
(C) 18
(D) 200
(E) 600


เฉลย: (1) E; (2) A; (3) 275; (4) E;