Math Inter Dr. Pok เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธ”เธงเธดเธ�เธฒเธ—เธตเน�เน�เธ”เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธฃเธฑเธ�เธฃเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน€เธ�เธดเธ”เธชเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธชเธนเธ•เธฃเน�เธ—เธข EP เน�เธฅเธฐเธญเธดเธ�เน€เธ•เธญเธฃเน� เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธชเธญเธ� PAT, SAT, CU-AAT , IGCSE, GED, ACT, SMART1 เน�เธ”เธข เธ”เธฃ. เธ�เน�เธญเธ� เธ�เธฃเธดเธ�เธ�เธฒเน€เธญเธ� เธงเธดเธจเธงเธฐเธ�เธธเธฌเธฒ Certificate U. of Wisconsin เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธ�เธดเน€เธจเธฉ ABAC เธชเธญเธ�Math Inter, เน€เธฅเธ�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ, เน€เธฅเธ�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ, Math English Program, Math EP, Physics Inter, CU-ATS, CU-TAD, CU-TEP เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ�เธ�เธคเธฉ Physics English Program, เธ�เธดเธชเธดเธ�เธชเน�เธชเธญเธ�เธ เธฒเธฉเธฒ
Course Detail

Physics ม.ปลาย /SAT II/CU-ATS/BMAT/AP/IB/A-Level

หลักสูตร ม.ปลาย

ฟิสิกส์ เพื่อการสอบ SAT II/ CU-ATS/ BMAT/ AP/ IB/ A-Level (เรียน Self 18,000 บาท)

Book 1 Mechanics

Book 2 Waves Sound, Light

Book 3 Electricity

Book 4 Fluids, Arom Nuclear

Book 5 Practise Test

 

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 : Force and Motion

 - บทนำ : ระบบหน่วยระหว่างชาติ คำอุปสรรค ความถูกต้องและความแม่นยำ เลขนัยสำคัญ กราฟ

(Introduction : SI Units, Prefixes, Accuracy and Precision, Significant figures, Graphs)

 - การเคลื่อนที่แนวตรง : ปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ การวัดอัตราเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว

(Motion in one dimension: Quantities of Motion, Measuring the Average Speed, Acceleration)

 - แรงและกฎการเคลื่อนที่ : แรง กฏของนิวตันและการนำไปใช้ น้ำหนัก กฎของแรงดึงดูดระหว่างมวล แรงเสียดทาน

(Forces and the Laws of Motion: Force, Newton's Laws and Applications, Weight, Frictions)

 - การเคลื่อนที่แบบต่างๆ : การเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

(Other Motions: Projectile, Uniform Circular and Simple Harmonic Motions)?

 

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 : Work & Energy

?

 - งานและพลังงาน: แรงและงาน พลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงานกลและการนำไปใช้ กำลัง เครื่องกล

(Work and Energy: Force and Work, Energy, Conservation of Energy, Power, Machine)

 - โมเมนตัมและการชน: โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดลและแรงดล การชน

(Momentum and Collision: Momentum, Force and a Change in Momentum, Impulse, Collision)

 - การเคลื่อนที่แบบหมุน: ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย พลังงานจลน์ โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง

(Rotational Motion: Torque and Moment of Inertia, Kinetic Energy, Rolling Motion)

 - สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น: สภาพสมดุล ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง เสถียรภาพของสมดุล สภาพยืดหยุ่น

(Equilibrium and Elasticity: Equilibrium, Center of Mass and Center of Gravity, Elasticity)

 

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 : Wave

 - คลื่นกล: การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น การซ้อนทับ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน

(Mechanical Waves: Superposition, Reflection, Refraction, Interference, Diffraction)

 - เสียง: อัตราเร็วของเสียง ความเข้มข้นของเสียง การบีต คลื่นนิ่งของเสียง ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

(Sound: Speed of Sound, Intensity of Sound Waves, Beats, Standing Wave of Sound)

 - แสง: การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง การสะท้อน การหักเห เลนส์ ทัศนอุปกรณ์ สี ตา

(Light and Optical Equipment: Speed of Light, Reflection, Refraction, Colors, Eyes)

 

??ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 : Electricity

???????????????????

 - ไฟฟ้าสถิต: ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและความจุ

(Electrostatics: Charges, Electric Induction, Electric Field, Electric Potential, Capacitor)

 - ไฟฟ้ากระแส: กระแสไฟฟ้า พลังงานในวงจรไฟฟ้า การต่อตัวต้านทาน การต่อแบตเตอรี่ กฎของเคอร์ชอฟฟ์

(Electric Current: Electric Current, Electrical Energy, Combination of Resistors, Kirchoff’s Laws)

 - ไฟฟ้าและแม่เหล็ก: แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสตรง การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสสลับ

 (Electric and Magnetism: Magnet& Magnetic Field, Electromagnetic Induction, Alternate Current)

 

ฟิสิกส์ ม.6 : Fluid, Heat, Atom, Nuclear

 - ของไหล (Fluid)

 - ความร้อน (Heat)

 - ฟิสิกส์อะตอม และนิวเคลียร์ (Physics Atom and Nuclear)

 

คอร์สปิดเทอม

Day Time Date Subject Price
จันทร์ ถึง ศุกร์ 9:00 - 12:00 4 ต.ค. - 23 ต.ค.

เคมี ม. 4 เทอม 2 (40 ชม.)

ปริมาณสารสัมพันธ์

5,800

จันทร์ ถึง ศุกร์ 13:00 - 16:00 4 ต.ค. - 23 ต.ค.

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 (40 ชม.)

งานพลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุล

5,800


คอร์สติวเข้ม CU-AAT และ SAT (วันเสาร์)

Day Time Date Subject Price
เสาร์ 9.15 - 12.00 4 ส.ค.- 10 พ.ย.

ตะลุยโจทย์ : New SAT Math Workbook3

พิเศษ 8500 เหลือ 7,500


คอร์ส summer Physics for Honor/AP/IB

Day Time Date Subject Price
จันทร์ ถึง ศุกร์ 13:00 - 16:00 23 ก.ค. - 10 ส.ค.

Physics Course II : Mechanics(ต่อ), Wave, Electricity1 (G.10 - G.12)

11,000

 

จันทร์ ถึง ศุกร์ 13:00 - 16:00 2 ก.ค. - 20 ก.ค.

Physics Course I : Mechanics (G.10 - G.12)

11,000


คอร์สเรียนแบบ Self

Day Time Date Subject Price
นัดเวลาเรียนตามเวลาที่น้องสะดวก

Advanced SAT

Algebra II

IB-Math

ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย

จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น เวกเตอร์

สถิติ 1 และ สถิติ 2

แคลคูลัส และ ลำดับ อนุกรม

ตะลุยโจทย์ PAT

ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 (5 คอร์ส)

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์

เคมี ม.4 - ม.6

ชีวะวิทยา ม.4 เทอม1